Junko Enoshima - Danganronpa

 180
 200
 200
 210
 220
 250
 200
 200
 200
 210
 200
 210
 210
 200
 220
 220
 220
 240
 200
 200
 220